การเกษตร

การเกษตร ของไทยยุคใหม่ พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกร มีรายได้อย่างมั่นคง

การเกษตร คืออะไร? การเกษตรนั้นคือ วิธีการหาเลี้ยงชีพของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับการปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการเกษตรในไทย เป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนาน การทำนาที่นิยมทั่วทุกภาคของไทย ประชากรส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพด้วยการทำนาเป็นหลัก นอกจากการทำไร่ทำนาแล้ว มักจะนิยมเลี้ยงสัตว์ เอาไว้บริโภคภายในครัวเรือน และขายได้กำไรมาใช้อีกด้วย

การเกษตรสมัยมีอะไรบ้าง? แนวทางที่ช่วยพัฒนาการเกษตรไทยให้ยั่งยืน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเป็นการแก้ไข พัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนได้ ส่งผลดีต่อเกษตรกรรายย่อย และต่อชุมชนรวมทั้งประเทศชาติ