แนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยมันสําปะหลังสำหรับเกษตรกรเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น

เกษตร

 

มันสําปะหลังจัดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยพบว่าไทยมีพื้นที่ที่ทำไร่มันสำปะหลังมากถึง 8.9 ล้านไร่เลยทีเดียว โดยในแต่ละปีก็จะสามารถส่งผลผลิตออกได้แต่เรา 20.9 ล้านตัน ซึ่งก็อาจเรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมันสำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก

เหตุที่ชาวเกษตรกรนิยมการปลูกมันสำปะหลังกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนั้น เนื่องจากเป็นพืชไร่ที่สามารถทนแล้งได้ดี ปลูกได้ในดินทุกประเภท และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของผลผลิตนั้นจะมากหรือน้อยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยบำรุงและการดูแลเอาใจใส่ของชาวเกษตรกรเอง ดังนั้นเกษตรกรจึงจะต้องทราบถึงหลักการและวิธีการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย

เกษตร

www.thaigreenagro.com

วิธีการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังที่เกษตรกรควรรู้

ในขั้นตอนการใส่ปุ๋ยบำรุงดินนั้น ต้นพันธุ์ที่เกษตรกรจะนำมาปลูกก็มีส่วนสำคัญไม่น้อย โดยควรเลือกคัดเอาต้นพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 10-12 เดือน มีลักษณะแข็งแรง มีตาถี่ และขนาดโตพอสมควร จากนั้นนำมาตัดเป็นท่อนให้ได้ความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร โดยให้ปักลงดินในลักษณะเฉียง 45 องศา ส่วนที่ปักลงดินควรปักลงไป 2 ใน 3 ส่วน เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งควรมีการให้น้ำแก่มันสำปะหลังเพิ่มเป็นพิเศษ และอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี นั่นก็คือ การใส่ปุ๋ยบำรุง ซึ่งเป็นการบำรุงธาตุอาหารในดินเพื่อจะช่วยให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ในส่วนของการใส่ปุ๋ยมันสําปะหลังนั้นจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

เกษตร

www.palangkaset.com

วิธีการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง ช่วงที่ 1 

เมื่อครบ 30 วัน นับจากวันที่ปลูกลงดินจะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงในส่วนของลำต้นและใบ โดยปุ๋ยที่ใช้นั้นจะเป็นปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ผสมกับสูตร 16-8-8 ในปริมาณ 30 – 50 กิโลกรัม ต่อพืช 1 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ซึ่งในขั้นตอนการใส่ปุ๋ยในช่วงแรกจะเป็นการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นและใบ หลังการใส่ปุ๋ยแล้วจะต้องมีการกลบดินปุ๋ยด้วยทุกครั้ง

วิธีการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง ช่วงที่ 2 

ถัดจากการใส่ปุ๋ยในครั้งแรกให้นับไปอีก 30 วัน ซึ่งในช่วงระยะนี้จะเป็นช่วงระยะที่มันสําปะหลังใกล้จะลงหัวแล้ว นั่นหมายความว่าได้มีการเจริญเติบโตและกำลังจะเจริญเติบโตไปยังส่วนหัวของมันสำปะหลังซึ่งอยู่ใต้ดิน ดังนั้นเกษตรกรจึงจะต้องมีการใส่ปุ๋ยก่อนการกำจัดวัชพืชในแปลงโดยควรใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ คือ สูตร 15-15-15 ผสมกันกราบสูตร 0-0-60 เพื่อช่วยในการบำรุงส่วนหัวของมันสำปะหลังให้เพิ่มแป้งและเพิ่มน้ำหนัได้มากขึ้น โดยการใส่ปุ๋ยให้ใส่ในปริมาณ 30-50 กิโลกรัม ต่อไร่ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 หรือ 1 ต่อ 3 จากนั้นให้ทำการกลบปุ๋ยด้วยทุกครั้ง

ในช่วง 3 เดือนแรกนั้น เป็นช่วงที่สำคัญอย่างมากจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวเกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลใส่ใจมันสำปะหลังมากเป็นพิเศษ โดยควรมีการหมั่นกำจัดวัชพืชอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชมาแย่งสารอาหารไปจากมันสำปะหลัง หากดูแลไม่ดีหรือปล่อยปละละเลยในช่วงนี้จะส่งผลให้มันสำปะหลังมีหัวที่แคระแกรนได้ผลผลิตน้อยและผลผลิตที่ได้มักจะไม่มีคุณภาพ

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

เกษตร

www.mgronline.com

การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็ คือ ช่วงที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 18 เดือน เกษตรกรไม่ควรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงเริ่มต้นฤดูฝน คือในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงที่มันสำปะหลังโดนฝนและจะมีการแตกยอดอ่อน ซึ่งจะมีการไปเสริมสร้างส่วนใบและส่วนกิ่งมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของแป้งในส่วนหัวนั้นมีปริมาณที่ต่ำลงนั่นเอง